Buduje

Budowa i projekt

Navigation Menu

Kontenery sanitarne

Posted | 0 comments

A specyfika prac na budowie

Co się natomiast tyczy umywalni, to w tej roli doskonale sprawdzą się specjalne kontenery sanitarne. Są one dostępne w wielu wariantach, np. jako modele prysznicowo-umywalkowe, prysznicowe bądź umywalkowe. Ich rodzaj należy dostosować do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki prac budowlanych. Najważniejszym zadaniem umywalni jest zapewnienie zimnej i ciepłej wody. Podobnie jak i toalety powinny być wyposażone w wentylację oraz stosowne oświetlenie, a oprócz tego również w środki do mycia i suszenia ciała.

Przy tej sposobności pojawia się ważna uwaga. Niektóre prace budowlane – takie jak np. wyburzanie starych obiektów przemysłowych, gdzie obecne są substancje toksyczne – są nie tylko mocno brudzące, ale stanowią też zagrożenie dla zdrowia. Dlatego też, jeśli zachodzi konieczność ich przeprowadzania, na placu budowy muszą znaleźć odrębne natryski bądź nawet specjalistyczne obiekty sanitarne, o ile pracownicy są narażeni na oddziaływanie ołowiu, azbestu etc.

Read More

Organizacja placu budowy a obiekty sanitarne

Posted | 0 comments

Na etapie planowania projektów budowlanych konieczne jest uwzględnienie wielu ważnych aspektów – w tym obiektów sanitarnych. To bardzo istotny element mający na celu zapewnienie osobom uczestniczącym w realizacji inwestycji jak najbardziej komfortowych warunków pracy.

Dobry plan to podstawa

Infrastruktura sanitarna odgrywa na placu budowy bardzo ważną rolę, dlatego też przed rozpoczęciem prac trzeba poczynić odpowiednie przygotowania w tym zakresie. Trzeba tu mieć na uwadze parę istotnych przesłanek takich jak m.in. charakter wykonywanych prac, wielkość placu budowy oraz liczba pracowników.

Ponadto należy też liczyć się ewentualnością przeniesienia obiektów sanitarnych w inne miejsce już w trakcie realizowania projektu, a także zadbać o właściwą ich lokalizację. Dostęp do nich nie może być utrudniony – nie jest wskazane, by pracownicy musieli pokonywać duże odległości, by móc z nich skorzystać, niemniej z drugiej strony zaplecze sanitarne nie ma prawa w żaden sposób zakłócać sprawnego funkcjonowania miejsca, gdzie prowadzone są prace budowlane.

Read More

Tablice ostrzegawcze

Posted | 0 comments

Uwaga niebezpieczeństwo

Oprócz tablicy informacyjnej na placu budowy powinny się znajdować tablice ostrzegawcze. Ich zadaniem jest informowanie o zagrożeniach, jakie niesie za sobą przebywanie na terenie budowy oraz w jego pobliżu – tyczy się to w głównej mierze osób postronnych.

tablica_ostrzegawcza

Tablice ostrzegawcze – podobnie jak informacyjne – wyróżniają się rzucającym się w oczy żółtym kolorem.

Read More

Tablice informacyjne

Posted | 0 comments

Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Kolejną istotną sprawą jest oznaczenie terenu budowy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa budowlanego oraz zasad BHP. Oznaczenie ma postać specjalnej tablicy informacyjnej w kolorze żółtym o wymiarach co najmniej 70 cm x 90 cm. Widnieją na niej takie dane jak:

tablica_informacyjna
– rodzaj robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia,
– numer pozwolenia na budowę,
– oznaczenie właściwego organu nadzoru budowlanego,
– oznaczenie inwestora,
– oznaczenie projektanta sporządzającego informację,
– numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego i gazowego,
– numer telefonu do okręgowego inspektora pracy.

Read More

Ogrodzenie placu budowy

Posted | 0 comments

A komunikacja

Ogrodzenie powinno być zaplanowane w taki sposób, by zapewniało pełną swobodę oraz ciągłość komunikacyjną. To ważne, zważywszy na fakt, iż na teren budowy praktycznie non stop są dostarczane nowe materiały itp. Ogrodzenie może mieć charakter stały bądź tymczasowy.

ogordzenie

W praktyce przeważnie zastosowanie znajduje ten drugi wariant, który jest o tyle dobry, że poszczególne elementy ogrodzenia można bez problemu ustawiać zgodnie z bieżącymi potrzebami. Mniejsze jest wówczas ryzyko przypadkowego uszkodzenia ogrodzenia czy urządzeń, co naraziłoby inwestora na dodatkowe koszty.

Read More

Zabezpieczenie placu budowy

Posted | 0 comments

Jak zabezpieczyć i oznaczyć plac budowy?

Każda inwestycja budowlana składa się z wielu etapów, w ramach których realizowane są różne czynności. Zanim prace na dobre ruszą z kopyta niezbędne jest odpowiednie przygotowanie placu budowy. W tym celu należy podjąć szereg działań – wśród nich znajdują się ogrodzenie oraz oznaczenie terenu.

szef

Poprzez plac bądź teren budowy należy rozumieć obszar obejmujący swoim zasięgiem zarówno przestrzeń, na której są prowadzone prace budowlane, jak i przestrzeń niezbędną do zorganizowania całego zaplecza składającego się z wielu elementów. Z przepisów prawa budowlanego jasno wynika, że teren budowy wymaga odpowiedniego zabezpieczenia – mówiąc innymi słowy, musi zostać ogrodzony. Odpowiedzialność za to ponosi kierownik budowy.

Read More