Posted | 0 comments

Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Kolejną istotną sprawą jest oznaczenie terenu budowy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa budowlanego oraz zasad BHP. Oznaczenie ma postać specjalnej tablicy informacyjnej w kolorze żółtym o wymiarach co najmniej 70 cm x 90 cm. Widnieją na niej takie dane jak:

tablica_informacyjna
– rodzaj robót budowlanych oraz adres ich prowadzenia,
– numer pozwolenia na budowę,
– oznaczenie właściwego organu nadzoru budowlanego,
– oznaczenie inwestora,
– oznaczenie projektanta sporządzającego informację,
– numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego i gazowego,
– numer telefonu do okręgowego inspektora pracy.